قوانین

حریم خصوصی

قوانین و‌مقررات حاکم در مجموعه سامکو سرویس بر پایه قوانین نظام صنفی بوده و تبعیت از آن برای یکایک ما الزامی میباشد

سرویس و خدمت های انجام شده در سامکو سرویس

دارای ۱۲ماه گارانتی بوده (غیر لوازم مصرفی و برقی و الکتریکی و الکترونیکی) که ساخت آن در مجموعه دیگر و بعضا درخارج از کشور عزیزمان صورت گرفته است

و پرسنل سامکو سرویس موظفند حسب به دستور مدیر بخش امور مشتریان و یا مدیر فنی مجموعه شمارا در ورک لیست خود قرار دهند و بصورت 

رایگان مراجعه و مشگل را برطرف نمایند

نکته: رایگان فقط و صرفا موردی که خودشان با مراجعه به محل شما تعمیر و یا رفع نقص کرده باشند نه موارد غیر

موارد غیر از صفرتاصد برعهده مشتری میباشد

 

تماس با ما

آیا سوالی دارید؟

اگر ایده ای دارید ، دوست داریم درباره آن بشنویم.

image